شرکت طرح افرینان پاسارگاد از سال ۱۳۸۹ فعالیتهای خود را آغاز کرد. این شرکت عمده فعالیت­های­ خود را در زمینه­های زیر متمرکز نموده است:

این شرکت در مجامع ذیل عضویت دارد:

با استفاده از توان متخصصان داخلی و در صورت لزوم با توجه به تجارب سایر کشورها میتوان پروژههای مورد نیاز صنایع دریایی کشور را انجام داد. لازم به ذکر است که این شرکت توانسته است پروژههای متعددی را به انجام برساند که در برخی از آنها با مشارکت شرکتهای خارجی توانسته است به این مهم دست یابد. جهت آشنایی بیشتر با این شرکت، برخی از پروژههای انجام شده توسط این شرکت معرفی شده است.

همچنین این شرکت در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مجوز شرکت دانش بنیان گردیده است.