طراحی پایه ای سه فروند شناور پشتیبان صید

 

 مشخصات
طول سرتاسری ۶۲/۶۴ متر
عرض ۱۱/۸۰ متر
آبخور ۳ متر
سرعت ماکزیمم ۱۳ گره دریایی
وزن جابجایی ۱۸۷۹ تن
خدمه + مسافر ۳۰ نفر
جنس بدنه فولاد
موسسه رده­ بندی ایرانیان
کارفرما بحر گسترش هرمز