طراحی مفهومی شناور ذخیره کننده نفت در دریای خزر

 

مشخصات
قطر بدنه ۳۷/۵ متر
قطر عرشه ۴۵ متر
ارتفاع ۲۴/۳ متر
ارتفاع آبخور ۱۵/۸ متر
ظرفیت ذخیره­ سازی ۱۳۲۰۰ متر
وزن جابجایی ۱۸۰۷۶ متر
مساحت عرشه ۱۶۰۰ مترمربع
تعداد خدمه ۴۸ متر
کارفرما شرکت نفت خزر